TRADITIONAL THAI MEDICINE

TRADITIONAL THAI MEDICINE

 

According to the “Protection and Promotion of Thai Traditional Medicine Wisdom Act B.E.2542” (1999 AD), Thai traditional medicine is defined as the medical processes dealing with the examination, diagnosis, therapy, treatment, or prevention of diseases, or promotion and rehabilitation of the health of humans or animals, midwife, Thai massage, as well as the preparation, production of Thai traditional medicines and the making of devices and instruments for medical purpose. Meanwhile, the “Practice of the Art of healing Act B.E.2542” defines Thai traditional medicine as “the practice of Art of healing that is based on Thai traditional knowledge or textbooks that have been passed on and developed from generation to generation, or based on the education from academic institutes that the Professional Committee approved”

Theo luật về "bảo về và phát triển Y học cổ truyền Thái Lan B.E.2542" (năm 1999), thì Y học cổ truyền Thai Lan được định nghĩa gồm có việc khám, chẩn đoán, trị liệu và phòng chữa bệnh bằng y học cổ truyền cũng như tăng cường, phục hồi sức khỏe của con người hay loài vật, phụ nữ mang thai, Thái mát xa, cũng như bao gồm việc bào chế, sản xuất thuốc y học cổ truyền cũng như các dụng cụ y học khác. Vì thế luật "Thực hành trị liệu B.E.2542" định nghĩa Y học cổ truyền Thái Lan là "Nghệ thuật trị liệu phải dựa trên nền tảng tri thức hoặc các loại sách được lưu truyền qua nhiều đời, hay phải trải qua các khóa đào tạo tại các học viên y học đã được chính phủ cấp phép"

In summary, Thai traditional medicine is the traditional wisdom of health care of Thai people that was developed and passed on from generation to generation. For the well-being patients, TTM uses the various forms of traditional practices to complement each other, i.e. medicine, pharmacy, massage, midwife and mother & children care. Buddhist rites and meditation, as well as other rituals based on the belief in supernatural power or power of universe. The body of knowledge of TTM is a holistic and natural approach of health care that is derived from Buddhist belief, the observation and respect of nature, and he wisdom of Thai ancestors.

Tóm lại, Y học cổ truyền Thái Lan là nền Y học dựa vào những tri thức và kinh nghiệm về chăm sóc sức khỏe qua nhiều thế hệ của người Thái. Để đem lại sức khỏe cho người bệnh thì Y học cổ truyền Thái Lan đã sử dụng kết hợp nhiều phương pháp với nhau như: thuốc, dược chất, xoa bóp, các phương pháp trong chăm sóc bà mẹ mang thai và trẻ nhỏ. Các nghi thức phật giáo, thiền tông cũng như các nghi lễ khác tồn tại ở Thái Lan đều dựa trên niềm tin về sức mạnh siêu nhiên hay sức mạnh của vũ trụ. Bằng sự quan sát và hướng tâm trí về thiên nhiên, tổ tiên người Thái đã đúc kết được kinh nghiệm để có một cuộc sống thực sự khỏe mạnh đó là sự hài hòa về thân, tâm của con người với thiên nhiên, những quan niệm này có nguồn gốc từ Phật giáo.

 

Jivaka Komarabhacca - The Founder of Thai Traditional Medicine (Jivaka Komarabhacca - Cha đẻ của Y học cổ truyền Thái Lan)

 Jivaka Komarabhacca is respected and regarded as the founder of Thai Traditional Medicine (TTM). His life and medical feats are described in Pali, Sanskrit, Tibetan and Chinese Buddhist scriptures. According to the Buddhist scripts, he was born as a child of a courtesan and was abandoned by this mother after delivery. Somehow Prince Abhaya, son of King Bimbisarad found the survived infant and raised the child, hence the name ‘Jivaka Komarabhacca’ (alive child who was taken care by the prince)

 Jivaka Komarabhacca được tôn vinh là cha đẻ của Y học cổ truyền Thai Lan. Cuộc đời và sự nghiệp y học của ông được miêu tả bằng tiếng Pali và Sanskrit trong các kinh sách Phật giáo của vùng Tây tạng và Trung quốc. Theo các kinh sách phật giáo, ông là con của một người gái điếm và bị bỏ rơi sau khi người mẹ sinh ra ông.Nhưng thật may mắn, hoàng tử Abhaya, con trai của vua Bimbisarad đã cưu mang và nuôi dạy ông nên người từ khi ông còn là một đứa trẻ, chính vì vậy mà tên gọi của ông có nghĩa là 'đứa trẻ được hoàng tử nuôi dạy'

(LKA)