AYURVEDA MEDICINE

NỀN Y HỌC CỔ TRUYỀN ẤN ĐỘ - AYURVEDA MEDICINE

 Ayurveda is the Indian traditional medicine originated from ancient age. The word of Ayurveda is composed of ‘Ayus’ which means ‘life’ or ‘long life’, and ‘Veda’ which means ‘science’ and ‘knowledge’. The first written history of Ayurveda is found in Veda, the bible of the Aryan who migrated from Central Asia around B.C. 1500. Since then, big sized schools appeared in cities, and internal medicine and surgery continued to develop independently. Between B.C. 300 and A.D. 600, many Buddhist authors made a huge contribution to Ayurveda along with the progress of Buddhism.

Nền y học cổ truyền Ấn Độ được gọi là Ayurveda có nguồn gốc từ thời cổ xưa. Chữ Ayurveda được tạo thành bởi các từ có ý nghĩa: 'Ayus' có nghĩa là 'sống' hay 'trường thọ', và 'Veda' có nghĩa là 'khoa học' và 'tri thức'. Chứng cứ lịch sử đầu tiên của Ayurveda được tìm thấy trong một quyển kinh của người Aryan có tên là Veda, người Aryan di chú đến vùng trung tâm châu Á vào khoảng 1500 năm trướ công nguyên. Vì vậy tại đây đã xuất hiện nhiều các ngôi trường lớn ở các thành phố khác nhau, tại các trường này Nội khoa và Ngoại khoa đồng thời phát triển một cách độc lập với nhau. Khoảng thời gian từ 300 năm trước công nguyên đến 600 sau công nguyên, là giai đoạn mà nền y học cổ truyền Ayurveda được rất nhiều các nhà sư truyền bá, mở rộng ra các vùng xung quanh cùng với sự phát triển mạnh mẽ của Phật giáo.

Ayurveda is based on the following theories:

Nền tảng lý thuyết của Ayurveda gồm có:

1- Pancha Mahabhuta Theory (Five Elements) - (5 thành tố)

2- Tri-dosha Theory (Three Body Humours) - (Ba loại năng lượng)

3- Sapta-dhatu Theory (Seven Body Tissues) - (7 thành phần của cơ thể)

 

Pancha Mahabhuta (five Elements) (5 thành tố)

The Pancha Mahabhuta in Ayurveda are:

1- Prithvi or Bhumi (Earth) - (Thổ)

2-Ap or Jala (Wate) - (Nước)

3-Agni or Tejas (Fire) - (Hỏa)

4-Vayu or Pavan (Air or Wind) - (Gió hoặc không khí)

5-Akasha (Ether) - (Không gian để tồn tại - Often referred to as “space” it is the essence of emptiness)

 

Tridosha Theory (Three Body Humours) - (3 loại năng lượng)

The central concept of Ajurvedic medicine is the theory that health exists when a balance between three fundamental Bodies humours or Dosha called Vata, Pitta and Kapha.

Trọng tâm của nền y học Ajurveda là, sức khỏe chỉ có được khi có sự cân bằng của 3 chức năng trong toàn bộ cơ thể

1- Vattal is the air principle necessary to mobilize the function of the nervous system- (năng lượng Gió: cần cho sự vận hành của hệ thần kinh)

2- Pitta is the fire principle which uses bile to direct digestion and hence metabolism into the venous system. - (năng lượng Lửa: dùng dịch mật để tiêu hóa thức ăn nhằm chuyển hóa trong hệ tĩnh mạch)

3- Kapha is the water principle which related to mucous, lubrication and the carrier of nutrients into the arterial system.- (năng lượng Nước: liên quan đến các loại dịch trong cơ thể, chất làm trơn và mang chất dinh dưỡng vào hệ động mạch)

 

Sapta-Dhatu (Seven Body Tissues) - (7 thành phần cơ thể)

1- Rasa: Final Metabolic juice and Plasma (Digestive system) - (Hệ tiêu hóa)

2- Rakta: blood (Blood Circulatory System) - (Hệ tuần hoàn)

3- Mamsa: Muscles and Tendons (Muscular System) - (Hệ cơ)

4- Med: Fat - (Mỡ)

5- Majja: Marrow - (Tủy)

6- Asthi: Bone (Skeleton) - (Hệ xương)

7- Shukra: Semen Fluid (Reproductive System) - (Hệ sinh dục)

 

(LKA)