LUC KHI POINTS OF THE SPLEEN CHANNEL

LUC KHI POINTS OF THE SPLEEN CHANNEL

LUC KHI

POINTS

ELEMENT

VIETNAMESE

NAME

NAME

VIETNAMESE LOCATION

Tinh

Kim

An bach

Sp 01

Góc trong ngón chân cái, cách móng chân 0,1 thốn.

Vinh

Thuy

Đai đo

Sp 02

Bờ trong xương ngón cái,trên đường tiếp giáp lằn da gan bàn chân chỗ dưới chỏm xương bàn chân.

Du

Thu

Thai bach

Sp 03

Chỗ lõm phía sau dưới đầu xương bàn chân thứ 1,trên đường tiếp giáp lằn da gan bàn chân .

Kinh

Moc

Thuong khau

Sp 05

Chỗ lõm phía dưới trước mắt cá chân trong, nằm giữa gân cơ cẳng chân sau và khớp sên-thuyền

Hợp

Hoa

Am lang tuyen

Sp 09

Chỗ lõm tạo bởi bờ sau trong đầu trên xương chày với đường ngang qua nơi lồi cao nhất của củ cơ cẳng chân trước xương chày, cách nếp gấp đầu gối 2,5 thốn.

Lac

 

Cong ton

Sp 04

Chỗ lõm nơi tiếp nối của thân và đầu sau xương bàn chân 1, trên đường tiếp giáp lằn da gan bàn chân.

 

Khich

 

Đia co

Sp 08

Ở sát bờ sau trong xương chày, dưới huyệt Âm lăng tuyền 3 thốn.

[[{"fid":"184","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":542,"width":541,"class":"media-element file-default"}}]]

[[{"fid":"185","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":532,"width":409,"class":"media-element file-default"}}]]

[[{"fid":"186","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":344,"width":532,"class":"media-element file-default"}}]]

[[{"fid":"187","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":332,"width":504,"class":"media-element file-default"}}]]

[[{"fid":"188","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":368,"width":499,"class":"media-element file-default"}}]]

[[{"fid":"189","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":595,"width":490,"class":"media-element file-default"}}]]