LUC KHI POINTS OF THE PERICARDIUM (PE) CHANNEL

LUC KHI POINTS OF THE PERICARDIUM (PE) CHANNEL

LUC KHI

POINTS

ELEMENT

VIETNAMESE

NAME

NAME

VIETNAMESE LOCATION

Tinh

Tho

Trung xung

P(PE)-09

Điểm chính giữa đầu ngón trỏ

Vinh

Kim  

Lao cung

 P(PE)-08

Huyệt nằm trên gan bàn tay, khi co tay nắm lại huyệt nằm ở giữa đầu móng tay ngón 3 và ngón 4 chỉ vào bàn tay.

Du

Thuy

Đai lang

P(PE)-07

Ở ngay trên lằn nếp cổ tay, giữa gân cơ tay lớn và bé

Kinh

Thu  

Gian su

P(PE)-05

Nếp gấp cổ tay thẳng lên 3 thốn, giữa khe gân cơ gan tay lớn và bé.

Hop

Moc   

Khuc trach  

 P(PE)-03

Trên bờ sau nếp gấp gối sau, giữa gân cơ bán gân và gân cơ bán mạc.

Lac

 

Noi quan 

P(PE)-06

Dưới huyệt Gian sử 1 thốn, từ nếp gấp cổ tay thẳng lên 2 thốn, giữa khe gân cơ tay gan lớn và bé.

Khich

 

Khich mon  

P(PE)-04

Nếp gấp cổ tay thẳng lên 5 thốn, giữa 2 khe cơ tay gan lớn và bé.

[[{"fid":"164","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":614,"width":777,"class":"media-element file-default"}}]]

[[{"fid":"165","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":515,"width":427,"class":"media-element file-default"}}]]

[[{"fid":"167","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":569,"width":528,"class":"media-element file-default"}}]]

[[{"fid":"168","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":560,"width":529,"class":"media-element file-default"}}]]

[[{"fid":"169","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":420,"width":450,"class":"media-element file-default"}}]]

[[{"fid":"171","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":449,"width":541,"class":"media-element file-default"}}]]