LUC KHI POINTS OF THE LARGE INTESTINE (LI) CHANNEL

LUC KHI POINTS OF THE LARGE INTESTINE (LI) CHANNEL

LUC KHI

POINTS

ELEMENT

VIETNAMESE

NAME

NAME

VIETNAMESE LOCATION

Tinh

Kim

Thuong duong   

LI-01

Cách góc ngoài chân móng tay ngón trỏ khoảng 0,1 thốn.

Vinh

Thuy 

Nhi gian

 LI-02

Ở chỗ lõm phía trước và ngoài khớp xương bàn tay và ngón trỏ, nắm tay để lấy huyệt.

Du

Thu

Tam gian  

LI-03

Tam gian: Ở chỗ lõm phía sau và ngoài khớp xương bàn tay và ngón trỏ, nắm tay để lấy huyệt.

Nguyen

Mộc

Hop coc

LI-04

Bờ ngoài xương bàn ngón 2, trung điềm đường nối 2 huyệt tam gian và dương khê

Kinh

Hoa

Duong khe

LI-05

Chỗ lõm bờ ngoài lằn sau cổ tay, khi cong ngón tay cái lên, huyệt nằm tại điểm lõm giữa cơ duỗi dài và ngắn ngón cái.

Nằm tại hõm lào giải phẫu

Hop

Tho  

Khuc tri

 LI-11

Co khuỷu tay, huyệt ở trên đầu lằn chỉ nếp gấp khuỷu nơi hõm vào.

Lac

 

Thien lich

LI-06

Nằm trên đường nối giữa huyệt Khúc trì và Dương khê, trên lằn chỉ sau cổ tay 3 thốn.

Khich

 

On luu  

LI-07

Nằm trên đường nối giữa huyệt Dương khê và Khúc trì, trên lằn chỉ cổ tay 5 thốn.

[[{"fid":"152","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":629,"width":603,"class":"media-element file-default"}}]]

 

[[{"fid":"154","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":512,"width":479,"class":"media-element file-default"}}]]

[[{"fid":"155","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":446,"width":386,"class":"media-element file-default"}}]]

[[{"fid":"156","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":356,"width":527,"class":"media-element file-default"}}]]

[[{"fid":"157","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":384,"width":515,"class":"media-element file-default"}}]]