LUC KHI POINTS OF THE KIDNEY (KI) CHANNEL

LUC KHI POINTS OF THE KIDNEY (KI) CHANNEL

LUC KHI

POINTS

ELEMENT

VIETNAMESE

NAME

NAME

VIETNAMESE LOCATION

Tinh

Thu

Dung tuyen 

KI(KID) 01

Dưới lòng bàn chân, huyệt ở điểm lõm khi co bàn chân, chỗ giữa ngón thứ 2 và thứ 3.

Vinh

Moc

Nhien coc

 KI(KID) 02

Chỗ lõm sát bờ dưới xương thuyền, trên đường nối da gan chân và mu chân.

Du

Hoa

Thai khe 

KI(KID) 03

Trung điểm giữa đường nối bờ sau mắt cá trong nối và mép trong gân gót.

Kinh

Tho

Phuc luu

KI(KID) 07

Từ huyệt Thái khê đo thẳng lên 2 thốn, chỗ lõm bờ trước gân gót.

Hop

Kim 

Am coc

 KI(KID) 10

Trên bờ sau nếp gấp gối sau, giữa gân cơ bán gân và gân cơ bán mạc.

Lac

 

Đai chung 

KI(KID) 04

Phía sau mắt cá chân trong, chỗ lõm tạo nên do gân gót bám vào bờ trên trong xương gót.

Khich

 

Thuy tuyen

KI(KID) 05

Thẳng dưới huyệt Thái khê 1 thốn, trên xương gót chân chỗ lõm vào.

[[{"fid":"172","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":594,"width":419,"class":"media-element file-default"}}]]

[[{"fid":"173","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":361,"width":525,"class":"media-element file-default"}}]]

[[{"fid":"175","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":484,"width":505,"class":"media-element file-default"}}]]

[[{"fid":"176","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":338,"width":490,"class":"media-element file-default"}}]]

[[{"fid":"177","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":526,"width":477,"class":"media-element file-default"}}]]