LUC KHI POINTS OF THE HEART (HT) CHANNEL

LUC KHI POINTS OF THE HEART (HT) CHANNEL

LUC KHI

POINTS

ELEMENT

VIETNAMESE

NAME

NAME

VIETNAMESE LOCATION

Tinh

Moc

Thieu xung

HE(HT) 09

Ở ngón út phía xương mác,cách góc móng tay 0,1 thốn.

Vinh

Hoa

Thieu phu

HE(HT) 08

Nằm giữa xương bàn tay thứ 4 và thứ 5,khi nắm tay lại huyệtnằm ở giữa ngón út và ngón nhẫn hướng vào lòng bàn tay.

Du

Tho

Than mon

HE(HT) 07

Ở phía xương trụ,trên lằn cổ tay,sau xương nguyệt,chỗ lõm sát bờ ngoài gân cơ trụ trước và góc ngoài bờ trên xương trụ.

Kinh

Kim

Linh đao

HE(HT) 04

Ở mặt trước trong cẳng tay,cách nếp gấp cổ tay 1,5 thốn.

Hợp

Thuy

Thieu hai

 HE(HT) 03

Co tay, huyệt nằm giữa cuối đầu nếp gấp khuỷu tay và mỏm trên lồi cầu.

Lac

 

Thong ly

HE(HT) 05

Ở mặt trước trong cẳng tay,cách nếp gấp cổ tay (huyệt Thần môn) 1 thốn.

Khich

 

Am khich

HE(HT) 06

Ở mặt trước trong cẳng tay,cách nếp gấp cổ tay (huyệt Thần môn) lên 0,5 thốn.

[[{"fid":"178","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":600,"width":683,"class":"media-element file-default"}}]]

[[{"fid":"179","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":450,"width":465,"class":"media-element file-default"}}]]

[[{"fid":"180","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":467,"width":515,"class":"media-element file-default"}}]]

[[{"fid":"181","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":494,"width":464,"class":"media-element file-default"}}]]

[[{"fid":"182","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":500,"width":492,"class":"media-element file-default"}}]]

[[{"fid":"183","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"height":341,"width":491,"class":"media-element file-default"}}]]