Luckhi Acupuncture in Canada

Luckhi Acupuncture in Canada

LUC KHI ACPUNCTURE SOCIETY -  CANADA , Hội châm cứu lục khí tại Canada, đã cùng với Thầy Phan Hoàng - người sang lập ra bộ môn Tuệ - Tự (một môn học có đặc thù gần giống như môn Thư -Pháp nhưng Tuệ-Tự được dùng để luyện Thân và hài hòa Tinh-Thần). Trong buổi hội thảo này học viên sẽ được chỉ dẫn lý thuyết và phương pháp thực hành của 6 phép thở căn bản, 6 tư thế ngồi tĩnh tâm, 6 âm thanh và 6 màu sắc...  cũng như những kiến thức về châm cứu lục khí.

Luckhi Acupuncture and Tue-Tu