LUC KHI POINTS OF THE LIVER (LV) CHANNEL

LUC KHI POINTS OF THE LIVER (LV) CHANNEL

LUC KHI

POINTS

ELEMENT

VIETNAMESE

NAME

NAME

VIETNAMESE LOCATION

Tinh

Hoa

Đai đon  

LIV(LV)-01

Cách bờ ngoài góc móng ngón chân cái 0,1 thốn.

Vinh

Tho  

Hanh gian 

 LIV(LV)-02

Kẽ ngón chân 1 – 2 đo lên 0,5 thốn về phía mu chân.

Du

Kim 

Thai xung

LIV(LV)-03

Giữa kẽ ngón chân 1 và 2 đo lên 2 thốn về phía mu chân.

Kinh

Thuy  

Trung phong

LIV(LV)-04

Bờ dưới mắt cá trong khoảng 1 thốn, điểm lõm giữa cơ dài ngón cái và cơ chày trước.

Hop

Thu  

Khuc tuyen

 LIV(LV)-08

Khi gấp chân lại, huyệt nằm trên phía trong xương đùi đầu nếp gấp đầu gối

Lac

 

Lai cau   

LIV(LV)-05

Đỉnh mắt cá trong thẳng lên 5 thốn, huyệt ở sát bờ sau trong xương chày.

Khich

 

Trung đo  

LIV(LV)-06

Đỉnh cao mắt cá trong thẳng lên 7 thốn hoặc huyệt Lãi câu thẳng lên 2 thốn.